Kalender Tempus för administration

Effektiviserad verksamhet med Tempus Admin

Tempus Admin är ett kraftfullt administrationsverktyg som ger personal, administratörer och rektorer full koll på allt som rör placeringar, schema, frånvaroanmälningar och faktisk närvaro.

Identifiera och åtgärda problem

Med den översikt som finns i Tempus är det enkelt att identifiera problem för att sedan kunna hitta de bästa lösningarna. Problem som till exempel underbemanning, ojämn belastning och brister i schemaläggningar visualiseras i Tempus för att sedan kunna analyseras och åtgärdas.

Barnens placeringar

Med Tempus får du som administratör en översikt över barnens placeringar och kan därmed ta beslut kring nya placeringar baserat på hur situationen ser ut i dag. Systemet visar även den faktiska närvaron, vilket gör det möjligt att inte bara se hur många barn som går på en viss avdelning, utan även hur hög belastningsnivån är i den dagliga verksamheten.

Personalplanering

Tempus veckoschema ger en bild av hur belastningen kommer se ut på de olika avdelningarna den närmaste tiden, vilket förenklar personalplanering och ger insikt i om och när vikarier behöver sättas in.

Närvarobaserad och differentierad taxa

Tempus har stöd för närvarobaserad taxa, och följer de regler för taxedebitering som finns i Skollagen. För de skolor som har differentierad taxa kan vårdnadshavarna själva se hur många timmar barnet haft barnomsorg och hur många timmar den schemalagda tiden uppnår, vilket gör att de enkelt kan kontrollera att de håller sig inom ramarna.

Rapportering

Med Tempus är det enkelt att förmedla korrekt och öppen information till olika intressenter som föräldrar, personal, politiker och fackföreningar.